Vlees-eten... zondig?!
In de warmere dagen van het jaar is er een run op vlees voor de bbq. Overal worden de kolenvuurtjes en elektrische versies 'ontstoken' . Maar... kan dat eigenlijk wel voor Christenen? Een aantal Bijbelteksten die juist hierover glashelder zijn...


Een juiste weg die je met hart en ziel kiest én opgaat...

Spreuken 23:19 (19-20) Luister en word wijs, mijn zoon, zodat je met hart en ziel de juiste weg kiest. Ga niet om met mensen die zich volgieten met wijn of zich volproppen met vlees.

Kennelijk is het niet liefdevol ('hart'), niet verstandig ('word wijs') en niet gezond ('ziel') om alleen al met mensen om te gaan die zich volproppen met vlees. Daarbij gaat het nog niet eens of je dat zelf zou doen... Dat GOD voor Zijn Kinderen groot gevolg verbindt aan 'grote vleesvreters' blijkt overduidelijk uit het lot dat de gulzige kwarteleters ten deel viel ten tijde van de exodus; lees zelf maar:

Num 11:31-34 - GOD richt een slachting onder de vleeseters aan
Plotseling liet de Heer vanuit zee een wind opsteken. Daardoor werden kwartels opgejaagd. Ze streken bij het kamp neer en vormden een metersdikke laag, tot ver in de omtrek, over een afstand van wel twintig kilometer. Het volk was de hele dag en de hele nacht en ook nog de volgende dag bezig de kwartels op te rapen; niemand kreeg minder dan drieduizend kilo. Zij spreidden ze uit op de grond rond het kamp om ze te drogen.

Nauwelijks hadden ze het vlees door hun keel of de woede van de Heer barstte los: hij richtte een vreselijke slachting onder hen aan. Daarom heet die plaats Kibrot-Hattaäwa: Schrokkersgraf, want daar werden die gulzigaards begraven.

Zonde gaat in tegen liefde, waarheid en gerechtigheid
Het zou heel goed kunnen zijn, dat velen die Num 11:31-34 lezen totaal niet begrepen waarom GOD dit nou deed. 'Alleen maar manna vult misschien niet', 'verandering van spijs doet eten' of 'GOD gaf de kwartels zelf' zou je kunnen aanwenden als vergoeilijking van de vleesveelvraat van Gods Volk.

Toch zag GOD dat kennelijk heel anders; kennelijk meent GOD dat we verstandig, liefdevol en met respekt voor leven dienen om te gaan en je volvreten aan vlees behoort kennelijk beslist niet in dat rijtje thuis en vandaar ook, dat de dood erop volgde voor die veelvleesvreters!

BBQ-en is voor Christenen niet de bedoeling
Vele bbq-liefhebbers zullen het niet leuk vinden om te horen, maar bbq-en, waarbij je je zat eet aan vlees [met wat saus, salade en brood] is voor Christenen dus écht niet de bedoeling.

Behalve dat het geen toonbeeld is van verstandig, liefdevol en respektvol omgaan met dieren is het ook asociaal naar je medemens toe en veroorzaakt je medemens schade, want vlees-eten betekent dieren houden en voederen. Veel vlees eten betekent dus nóg meer dieren houden en voederen en daardoor krijg je dat:

Veel vlees eten zorgt op die wijze dus niet alleen dat je persoonlijk groeit in een vrucht die niet liefdevol is, niet verstandig én niet gezond is voor je geest en lichaam, maar je bent met veel-vlees-eten ook niet bezig met naastenliefde, maar je verzorgt direkt- en indirekt je medemens stevige schade, ziekte en overlast.

Ook de bereiding vraagt kennelijk zorgvuldigheid....
En alsof bovenstaande gevolgen van vlees-eten nog niet voldoende zijn: ook de bereiding vraagt kennelijk zeer grote zorgvuldigheid, want in Genesis wordt ook nog het volgende gezegd:

Gen 9:4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.

Vele mensen -zeker kerkleden van vele soorten- zullen zeggen 'dat we nu alles mogen eten' en dat niks zondig meer is ['rein of onrein'].

En dat klopt tot op zekere hoogte natuurlijk wel, maar wel met die restrictie, dat vlees eten van bepaalde dieren, van een bepaalde kwaliteit en in een bepaalde hoeveelheid dus zéér onverstandig, zéér ongezond en zéér liefdeloos kan zijn!

Simpele voorbeelden hiervan?

Wie dit bovenstaande toch zou doen, zal zeker kans lopen om AIDS, BSE, hartziektes, bloedziektes, etc. te krijgen. Bovendien geeft de persoon er duidelijk blijk van geen enkele moraal of respekt voor leven te hebben....

'Multicultureel-eten' kan ook zondig zijn...
In de tijd dat iedere kerk denkt dat iedereen met afgodendienaars samen kan doen en eten zorgt ervoor dat de kerken iedereen in zonde tegen GOD, Gebod en de naasten doen voortlopen. Dat getuigt natuurlijk ook van een verkeerde geestelijke leiding, maar het leidt direkt tot geestelijke schade door de zonde die je begaat.

Veel religies offeren namelijk vlees aan afgoden op bepaalde feesten en mensen nemen dit geofferde vlees aan. Voor Christenen is dat niet de bedoeling, want dit gaat in tegen GOD, Gods Geboden en het Evangelie dat Christenen dienen te brengen tot redding. Wie namelijk het vlees aanneemt, zal daarmee de boodschap brengen 'dat hun afgodische offerweg' niet zo erg is en daarmee het Evangelie achterwege laten!

1 Corinthiërs 10:28 Maar indien iemand tot u zegt: Dit is offervlees -eet er dan niet van ter wille van hem die er u opmerkzaam op gemaakt heeft, en om het geweten.

In praktijk betekent dit, dat Christenen niet aan Hindoefeesten, Moslimsfeesten, RK-eucharistie of andere afgodische (offer-)feesten kunnen meedoen en zeker geen voedsel van hen kunnen of mogen aannemen.

Vlees en vet: niet bestemd voor menselijke consumptie

Eigenlijk is wel duidelijk, dat GOD ons mensen niet geschapen heeft voor de consumptie van vlees of vet. Onze darmen zijn door de enorme lengte geschikt voor planten, zaden en vruchten en eigenlijk niet voor vlees. Roofdieren hebben daarom juist ook een heel kort darmstelsel. En het vet van vlees blijkt de mensen ziek te maken; hart- en vaatziektes bijvoorbeeld.

Leviticus 3:17 Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: geen vet noch bloed zult gij eten.

Hoewel GOD het later toestond om vlees te eten: in 1e instantie was dit dus niet de bedoeling. Voor wie gezond wil opgroeien -geestelijk én lichamelijk- is het nog steeds verstandig om zéér terughoudend met vlees om te springen.

En wie nu ook problemen kent van:

die zal misschien gaan overwegen om totaal geen vlees meer te eten. Dat zou wel zo verstandig zijn!

Paperback: Eenvoudig Alledaags Vegetarisch