AGENDA (klik hier voor de pdf-printversie!)

Bijbelse Feesten 2020
De bijbelse Feestdagen zijn door GOD vastgesteld en wel voor iedereen en iedere generatie; voor alle kinderen van GOD. Alle Feesten tesamen zijn en vormen Gods Eeuwige Reddingsplan!

De bijbelse feesten in deze agenda zijn bepaald op Nederlandse maanstanden / tijd. Het is dus mogelijk dat deze data in landen buiten Nederland 1 dag kunnen verschillen.

Biblical Feasts 2020
The biblical Feasts have been established by GOD for everyone and all generations; for all the children of GOD. All Feasts combined are and show- and prepare us for Gods Eternal Salvationplan

The biblical feasts in this agenda are determined on Dutch moonsettings / time. So it is possible that the dates differ one day in countries outside the Netherlands.

Nieuwe Maan
Maandelijkse Feestdag tevens 1e dag van de nieuwe maand; staat in teken van een nieuw begin cq vernieuwing. Overdag te houden als een Sabbat cq rustdag.
New Moon
Monthly Feast also the 1st day of the new month; symbolizes a new beginning or renewal. During the day to be kept as a Sabbath; as a day of rest.

Za 25 jan-20 Zo 21 jun-20 Zo 15 nov-20 Sa 25 Jan-20 Su 21 Jun-20 Su 15 nov-20
Zo 23 feb-20 Ma 20 jul-20 Di 15 dec-20 Su 23 Feb-20 Mo 20 Jul-20 Tu 15 Dec-20
Di 24 mrt-20 Zo 19 aug-20 Tu 24 Mar-20 Su 19 Aug-20
Do 23 apr-20 Do 17 sep-20 Th 23 Apr-20 Th 17 Sep-20
Vr 22 mei-20 Za 17 okt-20 Fr 22 May-20 Sa 17 Oct-20

Feesten Feasts

 • Passover: Ma 6 Apr-20
  Kruizigingsdag Jezus tot zonsondergang. Passover na zonsondergang.

 • Passover: Mo 6 Apr-20

  Crucifixionday of Jesus; till sundown. Passover starts after sundown.

 • Feest Ongezuurde Broden: Di 7 Apr - Ma 13 Apr-20
  1e dag en laatste dag van het 7 dagen durende FOB-Feest worden overdag gevierd als een Sabbat. Alleen ongezuurde broden eten; geen gist eten. Brood symboliseert Jezus.
 • Feast Unleavened Bread: Di 7 Apr - Ma 13 Apr-20
  1st- and last day of the 7 days of the FUB-Feast are to be celebrated during the day as a Sabbath. Eating of unleavened bread only; eating of yeast is not allowed. The bread symbolizes Jesus.

 • Eerstelingenfeest: Zo 12 Apr-20
  Jezus wordt als Eersteling gepresenteerd aan GOD in de Hemel; daar ontvangt Jezus van GOD de titel 'Heer'. Bovendien vraagt GOD aanbidding van iedereen op Hemel en Aarde voor Jezus. (Ongeveer midden op de ochtend.)
 • Wave Sheaf Offering : Su 12 Apr-20
  Jesus is symbolized by the first wavesheef offered to GOD; Jesus receives of GOD the title 'Lord' and GOD asks everyone one Heaven and Earth to worship Jesus. (About in the middle of the morning.)

 • Pinksteren: Zo 31 Mei-20
  Uitstortingen van de Heilige Geest vond plaats. Voortaan kunnen Christenen in Jezus wederom door de Geest in verbinding met GOD leven.
 • Pentacost: Su 31 May-20
  Feast that celebrates the poaring down of the Spirit of GOD. From that moment on Christians in Christ can receive a spiritual connection to GOD.

 • Bazuinfeest: Do 17 Sep-20
  Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Te vieren als een Sabbat; vanaf zonsondergang voorgaande dag tot zonsondergang volgende dag. Deze dag is tevens een Nieuwe Maansdag!
 • Feast of Trumpets: Th 17 Sep-20
  Announcement of the coming return of Jesus. This day is to be kept as a Sabbath; starting sundown of the previous day till sundown of the next day. This day also is a New Moonsday!

 • Grote Verzoendag: Za 26 Sep-20
  Verzoening met GOD door het offer van Jezus; de Hogepriester van GOD. Een dag van vasten [niet eten/niet drinken] voor volwassenen die hier medisch toe in staat zijn. Vasten vanaf voorgaande dag zonsondergang!
 • Day of Atonement: Sa 26 Sep-20
  Atonement with GOD by the sacrifice of Jesus; the High Priest of GOD. A day of fasting [no food no drinks] for adults that are medically fit to participate. The fasting starts at sundown of the previous day!

 • Loofhuttenfeest: Do 1 Okt - Do 8 Okt-20 * (tot z.o.)
  Start met zonsondergang voorgaande dag! Feest als voorbereiding op een leven bij GOD. De 1e en de laatste dag overdag te vieren als een Sabbat.

  * Laatste bijbelse dag = Laatste Grote Dag
 • Tabernacle Feast: Th 1 Oct - Th 8 Oct-20 * ( sundown)
  Starts with sundown of the previous day! Feast that prepares for a life with GOD. First and last day are to be kept as a Sabbat during daytime.

  * Last biblical day = Last Great Day
  Sabbat
  Enige dag die Gods speciale Zegen ontving (zie Gen 2:3) én die tevens verankerd is in de 10-Geboden van GOD als 4de Gebod (zie Ex.20:8-10 én Deut 5:12-14)

  Wekelijkse feestdag die van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang gevierd wordt ter ere van - en uit dankbaarheid voor de Schepping door GOD. Een bijbelse dag waarop niet gewerkt of gehandeld mag worden.

  Sabbath
  Only day that received Gods special Blessings (see Gen 2:3) ánd the day mentioned as 4th Commandment in the 10-Commandments of GOD (see Ex 20:8-11 ánd Deut 5:12-14).

  Weekly feast from Friday sundown till Saturday sundown in honour and gratitude of all created by GOD. A biblical day on which working or trading is not allowed.


  Terug
  Return