AGENDA (klik hier voor de pdf-printversie!)

Bijbelse Feesten 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024/ 2025 /
De bijbelse Feestdagen zijn door GOD vastgesteld en wel voor iedereen en iedere generatie; voor alle kinderen van GOD. Alle Feesten tesamen zijn en vormen Gods Eeuwige Reddingsplan!

De bijbelse feesten in deze agenda zijn bepaald op Nederlandse maanstanden / tijd. Het is dus mogelijk dat deze data in landen buiten Nederland 1 dag kunnen verschillen.

Biblical Feasts 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024/ 2025 /
The biblical Feasts have been established by GOD for everyone and all generations; for all the children of GOD. All Feasts combined are and show- and prepare us for Gods Eternal Salvationplan

The biblical feasts in this agenda are determined on Dutch moonsettings / time. So it is possible that the dates differ one day in countries outside the Netherlands.

Nieuwe Maan
Maandelijkse Feestdag tevens 1e dag van de nieuwe maand; staat in teken van een nieuw begin cq vernieuwing. Overdag te houden als een Sabbat cq rustdag.
New Moon
Monthly Feast also the 1st day of the new month; symbolizes a new beginning or renewal. During the day to be kept as a Sabbath; as a day of rest.

Wo 1 jan-14 Wo 28 mei-14 Vr 24 okt-14 We 1 Jan-14 We 28 May-14 Fr 24 Oct-14
Vr 31 jan-14 Vr 27 jun-14 Za 22 nov-14 Fr 31 Jan-14 Fr 27 Jun-14 Sa 22 Nov-14
Za 1 mrt-14 Zo 27 jul-14 Ma 22 dec-14 Sa 1 Mar-14 Su 27 Jul-14 Mo 22 Dec-14
Ma 31 mrt-14 Ma 25 aug-14 Di 20 jan-15 Mo 31 Mar-14 Mo 25 Aug-14 Tu 20 Jan-15
Di 29 apr-14 woe 24 sep-14 Tu 29 Apr-14 We 24 Sep-14

Feesten Feasts

 • Passover: Zo 13 april-14
  Kruizigingsdag Jezus tot zonsondergang. Passover na zonsondergang.

 • Passover: Su 13 April-14

  Crucifixionday of Jesus; till sundown. Passover starts after sundown.

 • Feest Ongezuurde Broden: Ma 14 apr - Zo 20 apr-14
  1e dag en laatste dag van het 7 dagen durende FOB-Feest worden overdag gevierd als een Sabbat. Alleen ongezuurde broden eten; geen gist eten. Brood symboliseert Jezus.
 • Feast Unleavened Bread: Mo 14 Apr - Su 20 Apr-14
  1st- and last day of the 7 days of the FUB-Feast are to be celebrated during the day as a Sabbath. Eating of unleavened bread only; eating of yeast is not allowed. The bread symbolizes Jesus.

 • Eerstelingenfeest: Zo 20 apr-14
  Jezus wordt als Eersteling gepresenteerd aan GOD in de Hemel; daar ontvangt Jezus van GOD de titel 'Heer'. Bovendien vraagt GOD aanbidding van iedereen op Hemel en Aarde voor Jezus. (Ongeveer midden op de ochtend.)
 • Wave Sheaf Offering : Su 20 Apr-14
  Jesus is symbolized by the first wavesheef offered to GOD; Jesus receives of GOD the title 'Lord' and GOD asks everyone one Heaven and Earth to worship Jesus. (About in the middle of the morning.)

 • Pinksteren: Zo 8 jun-14
  Uitstortingen van de Heilige Geest vond plaats. Voortaan kunnen Christenen in Jezus wederom door de Geest in verbinding met GOD leven.
 • Pentacost: Su 8 Jun-14
  Feast that celebrates the poaring down of the Spirit of GOD. From that moment on Christians in Christ can receive a spiritual connection to GOD.

 • Bazuinfeest: Woe 24 sep-14
  Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Te vieren als een Sabbat; vanaf zonsondergang voorgaande dag tot zonsondergang volgende dag. Deze dag is tevens een Nieuwe Maansdag!
 • Feast of Trumpets: We 24 Sep-14
  Announcement of the coming return of Jesus. This day is to be kept as a Sabbath; starting sundown of the previous day till sundown of the next day. This day also is a New Moonsday!

 • Grote Verzoendag: Vr 3 okt-14
  Verzoening met GOD door het offer van Jezus; de Hogepriester van GOD. Een dag van vasten [niet eten/niet drinken] voor volwassenen die hier medisch toe in staat zijn. Vasten vanaf voorgaande dag zonsondergang!
 • Day of Atonement: Fr 3 Oct-14
  Atonement with GOD by the sacrifice of Jesus; the High Priest of GOD. A day of fasting [no food no drinks] for adults that are medically fit to participate. The fasting starts at sundown of the previous day!

 • Loofhuttenfeest: Wo 8 okt - Wo 15 okt-14 * (tot z.o.)
  Start met zonsondergang voorgaande dag! Feest als voorbereiding op een leven bij GOD. De 1e en de laatste dag overdag te vieren als een Sabbat.

  * Laatste bijbelse dag = Laatste Grote Dag
 • Tabernacle Feast: We 8 Oct - We 15 Oct-14 * ( sundown)
  Starts with sundown of the previous day! Feast that prepares for a life with GOD. First and last day are to be kept as a Sabbat during daytime.

  * Last biblical day = Last Great Day
  Sabbat
  Enige dag die Gods speciale Zegen ontving (zie Gen 2:3) én die tevens verankerd is in de 10-Geboden van GOD als 4de Gebod (zie Ex.20:8-10 én Deut 5:12-14)

  Wekelijkse feestdag die van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang gevierd wordt ter ere van - en uit dankbaarheid voor de Schepping door GOD. Een bijbelse dag waarop niet gewerkt of gehandeld mag worden.

  Sabbath
  Only day that received Gods special Blessings (see Gen 2:3) ánd the day mentioned as 4th Commandment in the 10-Commandments of GOD (see Ex 20:8-11 ánd Deut 5:12-14).

  Weekly feast from Friday sundown till Saturday sundown in honour and gratitude of all created by GOD. A biblical day on which working or trading is not allowed.


  Terug
  Return