Joh 14:6 - Jezus is de weg tot GOD; de Vader van Jezus

De weg tot een nieuw leven begint bij Jezus leren kennen!
Als je beseft dat je een oud leven leeft dat je beschadigt heeft en verder slechts schade oplevert voor jou en anderen en dus afstand wilt doen en gaat doen van dat oude leven zal je tegelijkertijd ook Jezus moeten leren kennen, want hij kan je daarbij helpen en verderhelpen, zodat je niet weer vastloopt in dezelfde schade en schande als voorheen!


Jezus - de door GOD geschapen zoon & Hogepriester
Het leven van Jezus begon toen GOD hem geschapen heeft; nog lang voordat GOD begon met het scheppen van al het andere. Jezus is dus de Eersteling van GOD; het eerstgeschapen wezen; de 1e van de gehele Schepping.

Jezus werd door GOD geschapen voor de Schepping 
plaatshad

En nog voor de Schepping van de Aarde plaatshad, leefde Jezus dus in Gods nabijheid. En Jezus was erbij toen GOD begon met het Scheppingswerk; Jezus stond GOD daarbij terzijde als Zijn Vertrouweling. Zo werd Jezus door GOD in het Scheppingswerk gekend.

Jezus leefde voor de Schepping bij GOD & was Gods Vertrouweling tijdens de Schepping

Toch werd Jezus toen nog niet door GOD bekendgemaakt; dat gebeurde pas veel later, namelijk na de Zondeval van de mens, nadat GOD Abraham had uitgekozen als stamvader van Zijn Volk, nadat GOD aan Mozes Zijn 10 Geboden gaf en pas nadat de Tempel in Jeruzalem was herbouwd na de Babylonische Ballingschap.

Jezus werd door GOD gezonden tot redding & zo door GOD openbaar gemaakt

Pas daarna werd de bij GOD levende Jezus door GOD naar de Aarde gezonden tot redding. En Jezus ging en kwam als Vrucht van GOD die Geest is en van de mens Maria. En zo werd niet alleen Jezus door GOD geopenbaard, maar Jezus openbaarde tegelijkertijd de wil en het karakter van GOD die hem gezonden had en in wiens nabijheid Jezus leefde!

Jezus werd in de herfst geboren; niet in de winter!

Jezus zou zichzelf als smetteloos offer geven aan het kruis tot redding van onze zonden en GOD nam dat kruisoffer aan, wekte Jezus op uit de dood en maakte Jezus tot Heer van alle schepsels. GOD heeft bepaald dat niemand meer tot HEM kan komen dan via Jezus. Zo is Jezus door GOD tot onze Middelaar geworden; onze Hogepriester ten overstaan van GOD.

Jezus leeft en zit levend naast GOD in de Hemel als Hogepriester

Jezus is de weg tot GOD - dus leer ook GOD kennen!
Nu je weet wie Jezus is en dat hij de enige weg tot GOD is, zal je ook GOD willen leren kennen anders zit je op een 'doodlopende weg'.

Klik hier en leer ook GOD kennen!

Het Evangelie volgens Christus in Joh 17:3HOME

Vragen of opmerkingen kan je mailen naar 'react@Sign2God.com'.